:: دوره 8، شماره 30 - ( پاییز 1399 ) ::
جلد 8 شماره 30 صفحات 9-22 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش آمیختة بازاریابی در قدرت برند پوشاک ورزشی
امین دهقان قهفرخی1، رضا حیدری2
1- استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ، a_dehghan@ut.ac.ir
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (443 مشاهده)
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آمیختۀ بازاریابی بر قدرت برند پوشاک ورزشی است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه و نمونة آماری شامل مشتریانی است که حداقل یک بار از نمایندگی‌های مجاز برندهای ورزشی داخلی و خارجی ذکرشده در پرسشنامه، پوشاک ورزشی خرید کرده‌اند. با توجه به جدول مورگان حداقل تعداد نمونة مورد نیاز 384 برآورد شد. ابزار تحقیق پرسشنامه آمیختۀ بازاریابی و قدرت برند بود. روایی محتوایی به تأیید 11 تن از استادان و متخصصان مدیریت ورزشی رسید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای پرسشنامه آمیختۀ بازاریابی برابر با 86/0 و آلفای پرسشنامه قدرت برند برابر با 85/0 بود که نشان‌دهندة پایایی بالای پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان و میانگین مؤلفه‌ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون‌های کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخة 22 استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش مشخص شد که بین مؤلفه‌های آمیختة بازاریابی با قدرت برند رابطة خطی وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی برای افزایش قدرت برند خود به عوامل نهفته در عناصر محصول، قیمت، ترویج و توزیع توجه کافی و لازم را داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: آمیخته بازاریابی، برند، بازاریابی ورزشی، پوشاک ورزشی، قدرت برند.
متن کامل [PDF 229 kb]   (234 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 30 - ( پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها