:: دوره 4، شماره 12 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 4 شماره 12 صفحات 79-90 برگشت به فهرست نسخه ها
ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از تأثیرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی
الهه فهیمی نژاد1، محمدرضا معین فرد2، پروین شوشی نسب2، علی فهیمی نژاد3
1- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ، elahe.fahiminezhad@gmail.com
2- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
3- دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده:   (2407 مشاهده)

هدف از پژوهش حاضر بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از تأثیرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی بود. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام گرفت. نمونۀ آماری 400 نفر بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ میلر (2013) بود که تغییراتی اعمال و سؤالاتی به آن اضافه شد. روايي صوري و محتوايي و روایی سازۀ پرسشنامه تأیید شد. به‌منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد (885‌(α =0/. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t و MANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک دانشجویان داوطلب از تأثیرات داوطلبی، سرمایۀ اجتماعی و فیزیکی-اقتصادی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی تفاوت معنا‌داری وجود داشت، ولی در سرمایۀ فرهنگی و انسانی تفاوتی دیده نشد. جنسیت دانشجویان داوطلب بر سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فیزیکی-اقتصادی و فرهنگی تفاوت معنا‌داری نداشت. سن دانشجویان داوطلب در گروه رویدادهای ورزشی در سرمایۀ فیزیکی-اقتصادی و فرهنگی و در گروه غیرورزشی در سرمایۀ فیزیکی-اقتصادی تفاوت معنا‌داری داشت. فعالیت‌های داوطلبانۀ ورزشی تأثیرات بیشتری نسبت به فعالیت‌های داوطلبانۀ غیرورزشی دارد که احتمالاً این مسئله به‌دلیل ماهیت ورزش است. مدیران و برنامه‌ریزان با ایجاد فرصت‌هایی برای اجرای فعالیت‌های داوطلبی، باید رضایت داوطلبان از سنین و جنسیت‌های مختلف را جلب کنند.

واژه‌های کلیدی: ادراک، تأثیرات، داوطلب، داوطلبی، رویدادهای ورزشی
متن کامل [PDF 539 kb]   (514 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
2. 1. افروزه، محمدصادق؛ محرم‌زاده، مهرداد؛ کاشف، میرمحمد و افروزه، محسن (1390). «شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش». نشریۀ مدیریت ورزشی، ش 11، ص 181-165.
3. 2. اندام، رضا؛ حمیدی، مهرزاد و تسلیمی، زهرا (1391). «مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعۀ موردی سازمان ورزش شهرداری تهران». پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دوره 2، شماره 3، ص 103-93.
4. 3. باقری، یوسف؛ اسدی، حسن و حمیدی، مهرزاد (1389). «تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزۀ داوطلبی در انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های شهر تهران». نشریۀ مدیریت ورزشی، ش 6، ص 100-85.
5. 4. پلنت، جولی (1392). «راهنمای نجات SPSS: راهنمای گام‌به‌گام برای تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامۀ SPSS». ترجمۀ اکبر رضایی. چ اول، تبریز: فروزش، ص 530.
6. 5.جلالی فراهانی، مجید و علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1392). «مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی». چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 136-124.
7. 6.حمیدی، مهرزاد ( 1388). «مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی». چ پنجم، تهران: بامداد کتاب، ص 63.
8. 7. خیرخواه، هوشیار (1390). «بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فکری سازمان (مطالعۀ موردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان )». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ص 81.
9. 8.کشکر، سارا؛ عمادالاسلامی اسکویی، معصومه و روزبهانی، زهرا (1389). «کار با داوطلبان در ورزش». چ اول، تهران: آوای‌ ظهور، ص 94.
10. 9.محرم‌زاده، مهرداد و افروزه، محمدصادق (1387). «بررسی عوامل انگیزشی نیروهای داوطلبی در ورزش دانشگاهی». پژوهش در علوم ورزشی، دورۀ 19، ش 6، ص 156ـ143.


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 12 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها