رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول
دکتر محمود گودرزی (استاد دانشگاه تهران)
سردبیر
دکتر غلامرضا شعبانی بهار (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
اعضای هیئت تحریریه
دکتر محمود گودرزی (استاد دانشگاه تهران)
دکتر غلامرضا شعبانی بهار (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر مهرداد محرم زاده (استاد دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر سعید صادقی بروجردی (استاد دانشگاه کردستان)
دکتر لقمان کشاورز (استاد دانشگاه پیام نور)
دکتر ناهید اتقیاء (دانشیار دانشگاه الزهرا)
دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی (دانشیار دانشگاه تهران)
 
مدیر داخلی
 صادق رنجبر /دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (بورسیه بنیاد ملی نخبگان)
سایر همکاران
حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر
ویراستار فارسی: فاطمه جهانگیری
مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی
نشانی مطلب در وبگاه رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی:
http://ntsmj.issma.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب